Disclaimer

© 2010-2018, Active Constructions b.v.

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnamen activeconstructions.eu en andere domeinen (de domeinen) berusten bij Active Constructions b.v., voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de domeinen.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Active Constructions b.v. en haar toeleveranciers op de inhoud van de domeinen, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Active Constructions b.v. c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van Active Constructions b.v. slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de domeinen op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op de domeinen en de totstandkoming van de domeinen is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Active Constructions b.v., noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de domeinen is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Active Constructions b.v. c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de domeinen aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Active Constructions b.v. is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de domeinen voor gebruiker